Design av medierike ebøker

Norgesuniversitetet har gitt penger til 15 prosjekter, blant annet et prosjekt som jeg har vært primus motor for: et studium med arbeidstittel "UtviklingDesign av medierike ebøker".  Dette skal bli et nettbasert studietilbud, der vi ønsker å ta for oss analyse, teknikk og design, spesifikt rettet mot utvikling av ebøker. Vi er i denne sammenhengen undertegnede, Ture Schwebs og Nina Goga (fra HiB), Pål Aam (Høgskulen i Volda) og Jill Rettberg (UiB).

Sjekk denne presentasjonen, eventuelt i kombinasjon med litt tekst sakset fra søknaden:

Bakgrunnen for studiet “Utvikling av medierike ebøker” er blant annet at vi kan regne med at bruken av ebøker, som læremiddel og kunnskapskilde, vil øke betydelig i de kommende årene. Utbredelsen av nettbrett og dedikerte eboklesere taler i seg selv for dette, samtidig som stadig mer informasjon er tilgjengelig (kun) i digital form.

Vi kan videre slå fast at behovet for kunnskap om utvikling og bruk av ebøker er betydelig, ikke minst i en norsk kontekst, hvor dette feltet foreløpig fremstår som noe underutviklet. Prosjektet ønsker derfor å opparbeide og videreutvikle slik kunnskap, og videreformidle denne i form av et nettstudium, gjennom fritt tilgjengelige fagressurser og påfølgende erfaringsformidling til andre med interesse for bruk av ebøker i undervisning og læring.

Prosjektet vil særlig ha fokus på sakprosasjangere, både fordi dette er særlig relevant i undervisningssammenheng og fordi disse sjangerene har et særlig potensial knyttet til flermediale/medierike bøker.

Et nettbasert studietilbud, 15 sp
Utvikling av fritt tilgjengelige innholdsressurser, som både vil kunne fungere som pensum i nettstudiet, og som supplerende materiale i eksisterende fagtilbud ved de involverte institusjonene. Med utgangspunkt i studietilbudet og felles basisressurser ser vi for oss flere innfallsvinkler: kritisk lesning, kulturelle implikasjoner, mediespesifikke sider ved ebøker og dokumentariske ebøker, forløpig fordelt på følgende emneblokker:

Mediehistorie
I denne emneblokken plasseres eboken som medium, i spenningsfeltet mellom flere tekstradisjoner: manuskriptet, den trykte boken, fotografiet, nettekster, levende bilder og lyd.

Fortellerteknikk
Den digitale boken åpner for nye navgasjons- og presentasjoneformer. Samtidig er det mange erfaringer vi kan hente fra andre medieformer, spesielt utviklingen av flermediale hypertekster på nett.

Medieteknologi
Den medierike eboken kan inkludere alle medietyper. Studentene må dermed introduseres for de ulike medienes egenskaper og settes i stand til å håndtere de enkelte medietypene. Her kan en trekke betydelige veksler på innholdsproduksjon for andre medier.

Produksjon
Studentene skal gis en innføring i bruk av verktøy for produksjon av ebøker. Det er for tidlig å si konkret hvilke verktøy som studiet vil ta i bruk, men vi vil legge vekt på å følge åpne standarder i størst mulig grad.

Publisering
En rekke aktører tilbyr publisering av ebøker via ulike nettløsninger, samtidig som det også er betydelige muligheter knyttet til egenpublisering. Mulighetene knyttet til publisering via andre kanaler enn de tradisjonelle forlagene vil bli presentert og problematisert.

Sosial bruk
Med den nettilknyttede eboken oppstår potensielt helt nye former for “lesing”, der “forfatteren” får flere muligheter til å holde kontakt med sitt publikum. Eboken blir dermed et sosialt medium, enten direkte - gjennom funksjoner i programvaren - eller gjennom ulike former for kontakt og innholdsdeling i eksisterende sosiale medier. Studentene skal gis grunnleggende kunnskaper om dette.

Medieøkonomi
Ebøker er produkter som kan fungere innenfor andre økonomiske rammer enn bøker og andre medier som krever fysisk distribusjon. Selv om dette ikke vil være en sentral del av studiet vil disse problemstillingene bli berørt i fagstoffet og diskutert som en del av undervisningen.

Studiet vil særlig fokusere på hvordan ebøker åpner for interaktivitet, samtidig som de får mer taktile grensesnitt, og mer audiovisuelt innhold. Dette byr på særlige, tverrfaglige utfordringer, som prosjektgruppen dekker.

Fagstoffet vil (som vanlig) bli publisert åpent på nett :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar